Văn hoá doanh nghiệp

Khái niệm doanh nghiệp:Tạo ra giá trị cho khách hàng là tạo ra giá trị cho chính mình.
Tinh thần doanh nghiệp:Để trở thành đối tác của bạn.
Mục tiêu doanh nghiệp:Chất lượng đủ điều kiện là nghĩa vụ đối với xã hội, và chất lượng tốt là sự đóng góp cho xã hội.
Dịch vụ doanh nghiệp:Vượt quá mong đợi của khách hàng.